ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
ชั้นปีที่ 4-5 จองรายวิชา 30 พฤษภาคม 2560
ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 31 พฤษภาคม 2560
ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 1 มิถุนายน 2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 5-9 มิถุนายน 2560

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป (ปีการศึกษา 2559) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 3 มิถุนายน 2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 10-11 มิถุนายน 2560

 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620